Mc rental

Mc rental

 We can offer everything from day to weeks rentals.

Vi har utleie av mc, foreløpig har
vi en Pan America Spesial tilgjengelig.


Mc: Pan America Special.

Pris pr. dag: 2990,-

For leie, ta kontakt  på e-Post:

post@hd-midtnorge.noAlle priser er inkl. mva. og forsikring. Depositum ved skade 
kr. 10000.- , depositum ved bestilling kr. 1000.- .

Motorcycle rental.

Mc: Pan America Special

Price pr. day: 2990 NOK

Contact us for more Information:

Mail: post@hd-midtnorge.noFor trip inspiration visit:

 HD BUCKET LIST – ONCE IN A LIFETIME ROAD TRIPS
I. VILKÅR FOR UTLEIE:

 1. I leietiden og inntil motorsykkelen er tilbake til eier, bærer leietaker alt ansvar for motorsykkelen og bruken av den som om han selv var eier av den.
 2. Inntreffer kollisjonsskade ved utforkjøring eller lignende kan utleier eller dennes forsikringsselskap søke regress hos leietaker hvis leietaker har utvist grov uaktsomhet eller overtrådt de plikter leietaker har etter disse leievilkårene.
 3. Uavhengig av skyld er leietaker ansvarlig for opptil kr. 10 000.- for enhver skade motorsykkelen er påført i leieperioden. Ved store skader er leietaker ansvarlig med en egenandel på kr. 10 000.- både ved kaskoskader og i ansvarstilfeller.
 4. Leietaker står ansvarlig for alle trafikkforseelser og parkeringsbøter som blir påført motorsykkelen i leieperioden. Dersom leietaker ikke betaler eventuelle bøter, vil det bli belastet et gebyr på kr. 500.- ved etter fakturering.
 5. Leietaker plikter å behandle motorsykkelen på en aktsom måte, og er forpliktet til å dekke skader som er påført motorsykkelen ved uaktsomhet eller skjødesløshet som f.eks.
 • Skader på dekk/felg, også inkludert punktering
 • Skader som er påført sykkelen ved velt i parkert tilstand
 • Skader som er påført sykkelen av leietaker
 • Skader som er oppstått på grunn av dårlig festet bagasje
 • Skader som på vindskjerm, vesker og lakk


II LEIETAKER PLIKTER:

Leietaker plikter å behandle motorsykkelen på en forsvarlig måte, kjøre forsvarlig og:

 1. ikke benytte motorsykkelen til øvelse kjøring
 2. ikke ta motorsykkelen ut av landet uten utleiers tillatelse
 3. ikke benytte motorsykkelen i noe ulovlig øyemed
 4. ikke overlate motorsykkelen til andre, eller la motorsykkelen kjøres av andre enn de utleier på forhånd har godkjent
 5. ikke benytte motorsykkelen i løp, fartsprøve eller konkurranse
 6. ikke befordre flere personer enn motorsykkelen er registrert for
 7. ikke kjøre motorsykkelen i alkoholpåvirket tilstand eller påvirket av narkotiske stoffer eller andre berusende midler
 8. ikke forlate motorsykkelen ulåst
 9. sørge for å parkere motorsykkelen på et egnet underlag slik at den ikke velter

Dersom leietaker overtrer noen av disse plikter, er han ansvarlig for enhver økonomisk følge av inntruffet skade, uten hensyn til om utleiers forsikring dekker skadene helt eller delvis.

 • Leieren plikter å levere motorsykkelen tilbake til utleier ved leietidens utløp, med mindre leietakeren har innhentet utleiers tillatelse på forhånd for forlengelse av leietiden. Motorsykkelen skal levers tilbake med full tank og rengjort.
 • Inntreffer kollisjonsskade, skade ved utforkjøring/velt, el., eller det inntreffer en feil av slik art på motorsykkelen at leietaker verken kan eller vil fortsette med motorsykkelen, plikter leietaker å underrette utleier omgående. Dersom utleieren eller leietakeren ved tekniske feil kan å motorsykkelen reparert innen en tid som står i rimelig forhold til leietakers leieperiode, kan leietaker ikke avbryte leieforholdet. Han vil da være ansvarlig for leie i leieperioden, med fradrag av den tiden motorsykkelen er i ustand.
 • Dersom reparasjon ikke kan utføres innenfor nevnte frist, avgjør leietaker om han vil fortsette leieforholdet når feil/skade er opprettet, eller om han vil ha leiebeløpet refundert med fratrekk av den leietid forut feil/skade som førte til avbrudd av leieperioden.
 • Leietaker plikter å sørge for det daglige tilsyn med motorsykkelen, oljenivå og lufttrykk i dekkene skal kontrolleres jevnlig i leieperioden, Eventuelle feil meldes utleier uten opphold.

Trykk på ett av bildene for å lese mer om Pan America: